اهميت ممیزی انرژی در فرآيند مديريت و بهينه سازي مصرف انرژي

 

با توجه به كاهش منابع تامين انرژي فسيلي توجه به استفاده از راهكارهاي مصرف انرژي و به موازات آن استفاده از انرژي هاي تجديد پذير بيشتر شده استقبل از اعمال راهكارهاي مديريتي و سوق دادن يك سيستم به سمت شرایط مطلوب در هر نوع فعالیت، ابتدا لازم است تا شناخت جامع و دقیقی از شرایط موجود در آن حوزه وجود داشته باشد. مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی نیز از این مسئله مستثنا نبوده و لازم است قبل از پیاده‌سازی راه‌کارهای مربوط به مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی، این شناخت ایجاد شود تا با توجه به مسائل اقتصادی، بتوان بهترین راهکار را انجام داد. شناخت جامع و دقيق از وضعيت مصرف انرژي در يك سيستم، با انجام مميزي انرژي صورت مي‌پذيرد.

با ممیزی انرژی می‌توان شناخت جامع از وضعیت موجود فراهم نمود. ممیزی انرژی با توجه به نوع فعالیت و نوع مخاطب دارای جنبه‌های عمومی و جنبه‌های خاص بوده و مثلاً روشی که برای ممیزی انرژی یک ساختمان اعمال می‌شود، لزوماً با روشی که برای ممیزی انرژی کارخانه تولید سیمان اعمال می‌شود یکسان نيست؛ گرچه ممکن است از بعضی جنبه‌ها مشابه باشند.

گرچه ممیزی انرژی در ابتدای مسیر مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی قرار دارد، ولی بعد از پیاده‌سازی راهکارهای مربوط به مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی و در مرحله بررسي و پايش میزان اثربخشی و بازدهی این روش‌ها هم به لحاظ فنی و هم به لحاظ اقتصادی، بايد از ممیزی انرژی استفاده نمود. در تصویر زیر  جايگاه مميزي در فرآيند مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی به‌طورکلی بازگو شده است. 

همان‌گونه كه در فلوچارت داده‌شده مشخص‌شده است، استفاده از مميزي انرژي همواره تا رسيدن به شرايط مطلوب و بهينه بايد صورت پذيرد. ازاین‌رو با توجه به جايگاه مميزي انرژي در فرآيند مديريت و بهینه‌سازی مصرف انرژي، لازم است تا متدولوژي مناسب براي برداشت اطلاعات و تحليل مصرف انرژي وجود داشته باشد تا بتوان به پشتوانه تحليل داده‌ها، بهترين راهكار يا راهكارهاي بهینه‌سازی انتخاب و اجرا شود. اگر برداشت اطلاعات ناقص و يا تحليل داده‌ها هدف‌دار نباشد، اولاً شناخت مناسبي از وضعيت موجود صورت نمی‌پذیرد و در ادامه نيز راهكار يا راهكارهاي مناسبي بر روي سيستم اعمال نمی‌گردد.

خوشبختانه امروزه در كشور شركت‌هاي فعال در حوزه خدمات انرژي (كه شامل مميزي، بهینه‌سازی، استقرار استانداردهاي حوزه مديريت انرژي و ...)، از تجربيات مناسبي در امر مميزي برخوردار هستند و به پشتوانه تجربيات اين شركت‌ها و همچنين ارتباطات گسترده با شرکت‌های بین‌المللی صاحب فنّاوری در بحث مديريت و بهینه‌سازی مصرف انرژي، مي‌توان گام نخست مسير مديريت و بهینه‌سازی مصرف انرژي در كشور را به شكل مطلوبي پيش برد.

 

Undefined