دوره آموزشی مبانی ممیزی انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50002:2014

هدف دوره

هدف از برگزاری این دوره آگاه سازی مدیران و کارشناسان انرژی در خصوص فرایند ممیزی انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50002 است.

محتوای دوره

-    تعاریف استاندارد ISO 50002
-    اصول ممیزی انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50002
-    اجرای ممیزی انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50002
-    سطوح ممیزی انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50002
-    آشنایی با تجهیزات اندازه گیری جریان انرژی و کابرد آنها در ممیزی صنایع
-    بررسی تعدادی از پروژه های رایج در ممیزی انرژی در صنایع
-    آشنایی با مشکلات و محدودیت های ممیزی انرژی درصنایع
-    گزارش نویسی ممیزی انرژی
-    آشنایی با استاندارد های ممیزی انرژی
-    آشنایی با مشکلات انجام ممیزی فنی در صنایع


مدت دوره: 16 ساعت

پیش نیاز دوره: دوره مبانی و تشریح الزامات سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر ISO 50001:2011


درصورت مایل به شرکت در این دوره میتوانید با شماره 02188778014 تماس حاصل نمایید.