ماموریت سازمانی

هدف و مأموريت اصلي شركت مهندسي آسياوات ايجاد صرفه جويي اقتصادي براي مشتريان از طريق ارائه و پياده سازي راه حل هاي بهينه سازي مصرف انرژي، مديريت انرژي، بكارگيري انرژي هاي تجديد پذير، تأمين تجهيزات مرتبط، دستيابي به تعادل بين بهره وري و استفاده بهينه از منابع انرژي و حفاظت از محيط زيست مي باشد.