آدرس دفتر مركزي شركت آسياوات تغيير كرد.

 

دفتر مركزي شركت مهندسي آسياوات از آدرس خيابان آفريقا - تقاطع ظفر - برج پم طبقه 2- واحد 6 به همين آدرس طبقه 15 واحد 1 برج پم تغيير كرد..

شماره تلفن و فاكس دفتر بدون تغيير مي باشد.

تلفن: 88778014

فاكس: 88870687